FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

Termat dhe Kushtet / Sfondi LIGJOR

International Fokus Award Albania (IFAA) është një konkurs vjetor fotografik i cili organizohet nga Qendra Albania Fokus dhe Galeria e Artit “Vilson Kilica” Fier dhe Mbeshtetet nga Ministria e Kultures e Shqiperise dhe Bashkia Fier. Ne mbeshtetje te ketij aktiviteti jane nje grup shoqatash dhe bisnesesh te sektorit te fotografise dhe printimit si: Fiof Italia, Shoqata Antik, Ejalbum, Bluerhino, Galeria Pavlovka, Kult Galeri, Benart Print. Qendra Albania Fokus ka të drejtat autoriale te IFAA.

DEKLARATA

Aplikanti deklaron vërtetësinë e informacionit të dhënë në këtë aplikacion dhe jam dakord me termat dhe kushtet e renditura në formularin e aplikimit. Gjithashtu konfirmon se është autori dhe pronari i vetëm i të drejtës së autorit të fotografive të dorëzuara.

GJYKIMI

Gjykimi kryhet sipas parimit të anonimitetit të plotë. Juria do t’i shqyrtojë të gjitha paraqitjet në mënyrë anonime pa pasur njohuri për ndonjë kredi që identifikon identitetin e fotografit. Të gjitha fotot do të kenë shqyrtim shtesë nga Organizatori. Në rast të një manipulimi të dyshuar të paautorizuar nga autori, Organizatori mund të kërkojë dosjet origjinale për një rishikim të autenticitetit. Fotografitë nuk duhet të përmbajnë filigranë, korniza ose nënshkrime të fotografit, agjencisë ose publikimit që dorëzon fotografitë. Në vend të kësaj, ky informacion duhet të përfshihet në  të dhënat e fotografisë me një kartele të posaçme. Udhëzimet e editimit, të renditura në përshkrimin e kategorisë, janë vetëm udhëzime, pasi juria ruan autonominë e plotë në vendimmarrjen e saj dhe në përcaktimin e kufijve të editimit të fotografive.

KUSHTET E PJESËMARRJES

Si pjesëmarrës i Konkursit, ju pranoni të mos: publikoni dhe/ose transferoni përmbajtje të mbrojtura ligjërisht; publikojnë dhe/ose dërgojnë përmbajtje, tekste, imazhe, video dhe/ose audio skedarë profane, shpifëse, pornografike, abuzive, kërcënuese, raciste, fashiste dhe shoviniste; imitime (në emër të një personi tjetër); publikoni, transferoni dhe/ose dërgoni informacione që shkelin çdo ligj të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë dhe/ose ligjet ndërkombëtare; publikimi, transferimi dhe/ose dërgimi i informacioneve të rremë për shkak të dëmtimit të personave të tjerë; përhapja e urrejtjes etnike ose fyerja e qytetarëve të Shqipërisë ose të ndonjë vendi tjetër përgjatë bazës etnike ose të ndonjë baze tjetër.

 

Mbajtësit e të drejtave të autorit ruajnë të drejtën e plotë të autorit për punën e tyre. Mbajtësit e të drejtave të autorit të fotografive të përzgjedhura dhe fituese bien dakord t’u japin Organizatorëve të drejtën për përdorim të pakufizuar dhe joekskluziv të fotografive të tyre me rezolucion të lartë për qëllime të aktiviteteve promovuese në të gjitha llojet e mediave, duke përfshirë mediat sociale, online dhe të shkruara, në lidhje me  konkursin, ekspozitën, katalogun, arkivin publik dhe të gjitha aktivitetet e tjera promovuese dhe edukative për dhe nën kujdesin e Organizatorit, pa pasur asnjë shpërblim.

 

Mbajtësit e të drejtave të autorit përfaqësojnë dhe garantojnë se dorëzimi i fotografive nuk shkel asnjë ligj, dhe më tej se asnjë palë e tretë nuk mund të mbajë pretendime ose kundërshtime në lidhje me të drejtat e dhëna Organizatorit. Mbajtësit e të drejtave të autorit do ta mbajnë Organizuesin të padëmshëm për çdo pretendim nga palët e treta në lidhje me këtë.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy