FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

Termat dhe Kushtet / Sfondi LIGJOR

International Fokus Award Albania (IFAA) është një konkurs vjetor fotografik i cili organizohet nga Qendra Albania Fokus dhe Galeria e Artit “Vilson Kilica” Fier dhe Mbeshtetet nga Ministria e Kultures e Shqiperise dhe Bashkia Fier. Ne mbeshtetje te ketij aktiviteti jane nje grup shoqatash dhe bisnesesh te sektorit te fotografise dhe printimit si: Fiof Italia, Shoqata Antik, Ejalbum, Bluerhino, Galeria Pavlovka, Kult Galeri, Benart Print. Qendra Albania Fokus ka të drejtat autoriale te IFAA.

STATEMENT

Aplikanti deklaron vërtetësinë e informacionit të dhënë në këtë aplikacion dhe jam dakord me termat dhe kushtet e renditura në formularin e aplikimit. Gjithashtu konfirmon se është autori dhe pronari i vetëm i të drejtës së autorit të fotografive të dorëzuara.

JUDGMENT

Gjykimi kryhet sipas parimit të anonimitetit të plotë. Juria do t’i shqyrtojë të gjitha paraqitjet në mënyrë anonime pa pasur njohuri për ndonjë kredi që identifikon identitetin e fotografit. Të gjitha fotot do të kenë shqyrtim shtesë nga Organizatori. Në rast të një manipulimi të dyshuar të paautorizuar nga autori, Organizatori mund të kërkojë dosjet origjinale për një rishikim të autenticitetit. Fotografitë nuk duhet të përmbajnë filigranë, korniza ose nënshkrime të fotografit, agjencisë ose publikimit që dorëzon fotografitë. Në vend të kësaj, ky informacion duhet të përfshihet në  të dhënat e fotografisë me një kartele të posaçme. Udhëzimet e editimit, të renditura në përshkrimin e kategorisë, janë vetëm udhëzime, pasi juria ruan autonominë e plotë në vendimmarrjen e saj dhe në përcaktimin e kufijve të editimit të fotografive.

Terms of Participation

As participant of the contest, you agree not to publish/ transfer legally protected content. To publish/deliver content, text, image, video, audio of blasphemies, slander, porn, offensive, obscene, abusive, threatening, racist, fascist, chauvinist, illegal, fake, which spreads ethnic hatred, damages other people reputation or is forbidden by laws of EU and Republic of Albania.

 

Mbajtësit e të drejtave të autorit ruajnë të drejtën e plotë të autorit për punën e tyre. Mbajtësit e të drejtave të autorit të fotografive të përzgjedhura dhe fituese bien dakord t’u japin Organizatorëve të drejtën për përdorim të pakufizuar dhe joekskluziv të fotografive të tyre me rezolucion të lartë për qëllime të aktiviteteve promovuese në të gjitha llojet e mediave, duke përfshirë mediat sociale, online dhe të shkruara, në lidhje me  konkursin, ekspozitën, katalogun, arkivin publik dhe të gjitha aktivitetet e tjera promovuese dhe edukative për dhe nën kujdesin e Organizatorit, pa pasur asnjë shpërblim.

 

It is Authors responsibility to guarantee that submission of work in the contest is in compliance with the law applicable in Republic of Albania and no third party who can claim compensations retains authors right.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy