FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

Portrait

Objektivi i kësaj kategorie është kapja e personalitetit të një subjekti ose lidhja e tyre me një mjedis apo kontekst të caktuar. Kategoria përfshin portrete, njerëz në një mjedis, njerëz në punë, situata të përditshme te subjektit, portrete në studio dhe të ngjashme.

Fotografitë duhet të jenë bërë në periudhen kohore 2020 – 2022. Janë të pranueshme përmirësimet e mëposhtme të fotografisë: prerja, ndryshimet e kontrastit dhe ekspozimit, korrigjimi i ngjyrave, desaturimi, retushimi në përgjithësi. Nuk janë të pranueshme: Importimi i elementeve nga fotografi të tjera, klonimi dhe fshirja e pjesëve të fotografisë, ose përdorimi i ndonjë teknike tjetër që nuk përmendet në listën e ndërhyrjeve të lejuara.

 

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy