FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

News & Press

Objektivi i kësaj kategorie është të paraqesë një vlerë informative dhe dokumentare. Kategoria përfshin të gjitha fotot nga ngjarjet, portreti në ngjarje, aksionin, sportet, fotot me mesazh social dhe fotot që janë realizuar për qëllime ilustrimi të përmbajtjes mediatike. Një fotografi në këtë kategori duhet të përfshijë një përshkrim të shkurtër dhe është shumë e rëndësishme që fotografia përmes lëvizjes dhe kompozimit të dërgojë një mesazh për ngjarjen për të cilën është bërë.

Fotografitë duhet të jenë bërë në periudhen kohore 2022 – 2023. Janë të pranueshme përmirësimet e mëposhtme të fotografisë: prerja, ndryshimet e kontrastit dhe ekspozimit, korrigjimi i ngjyrave, desaturimi. Nuk janë të pranueshme: Importimi i elementeve nga fotografi të tjera, klonimi dhe fshirja e pjesëve të fotografisë, ose përdorimi i ndonjë teknike tjetër që nuk përmendet në listën e ndërhyrjeve të lejuara. Jane te ndaluara fotografite e krijuara nga inteligjenca artificiale.

 

Fituesi shperblehet me 1000 Euro

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy