FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

Rules of Contest

FOKUS AWARD 2020” Announces Photography Contest

FOKUS is an International Annual Contest and Exhibition of Photography in Fier, Albania.
Everyone can take part without age limitation.
Maximum 3 photographs can be submitted. If selected, only 1 photograph will be accepted.
The theme of the competition is: “Mono”.
Photographs are emailed to: [email protected] through: www.wetransfer.com
The submissions should be high resolution, enough to do 50x70cm large prints.
Photographers should email additional information such as: name and surname, the titles of photographs, full mailing address and telephone number.
Submitted photographs should not have been previously exposed.
Photoshop manipulated photos will be rejected.

The deadline for submitting of photos is July 30 2021 at 24:00.

Evaluation and Selection

Photos will be evaluated and selected by the International Artistic Board.

FOKUS AWARD 2021 will award the most successful photos of the competition with:

Fokus Award (1-st Prize): 1000 USD

Printing, framing, printing the catalog of FOKUS AWARD 2021 will be done by the organizers.
All participating photographs hold full authors’ copyright.
Printed photographs for the exhibition will not be sent to authors.
Organizers keep the right to use photographs to promote FOKUS activities.

“FOKUS AWARD 2020” shpall  Konkursin e Fotografisë

“FOKUS AWARD” është konkurs dhe ekspozitë ndërkombetare vjetore e fotografisë artistike në Shqipëri dhe organizohet në qytetin e Fierit.
Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë, pa kufizim moshe.
Konkurohet maksimum me 3 fotografi. Nëse përzgjidhet, pranohet vetëm 1 fotografi.
Tema e konkursit është: “Mono”.
Fotografitë dërgohen në adresën: e-mail: [email protected] dhe në WeTransfer
Rezolucioni i fotografive duhet të jetë i lartë, që të mund të bëhet printim cilësor në formatin 50x70cm.
Fotografitë duhet të dërgohen të shoqëruara në email me informata shtesë si: emri dhe mbiemri i autorit, titulli i fotografisë, adresa e plotë dhe numri i telefonit.
Fotografitë pjesëmarrëse nuk duhet të kenë qënë të ekspozuara më parë. Fotografitë e manipuluara me Photoshop do të refuzohen.

Afati i fundit i pranimit të punëve është 30 Korrik ora: 24:00

Vlerësimi dhe Çmimet

Cmimi Focus Award (Cmimi I): 1000 USD

Fotografitë do të selektohen dhe vlerësohen nga bordi artistik.
Fotografitë e nominuara në konkursin “FOKUS AWARD 2021” do të ekspozohen në Tetor, në Galerinë e Artit në Fier, Shqipëri.

“FOKUS AWARD 2021” shpërblen fotografitë më të suksesshme të konkursit me:
Printimi, paspartimi, katalogu i “FOKUS AWARD 2021” do të merren përsipër nga organizatorët.
Fotografitë pjesëmarrëse gëzojnë të drejta të plota autoriale. Fotografitë e ekspozitës nuk u dërgohen autorëve. Organizatorët ruajnë të drejtën e përdorimit të fotografive për promovimin e aktiviteteve të FOKUS.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy