Rules of Contest

“FOKUS 2018” Announces Photography Contest

FOKUS is an International Annual Contest and Exhibition of Photography in Fier, Albania.
Everyone can participate without age limitation.
Maximum 3 photographs can be submitted. If selected, only 1 photograph will be accepted.
The theme of the competition is: “Duel with light”.
Photographs are emailed to: focus@fokus-al.com through: www.wetransfer.com
The submissions should be high resolution, enough to do 50x70cm large prints.
Photographers should email additional information such as: name and surname, the titles of photographs, full mailing address and telephone number.
Submitted photographs should not have been previously exposed.
Photoshop manipulated photos will be rejected.
The deadline for submitting of photographs is 30 august 2018 at 24:00.

Evaluation and Selection

Photos will be evaluated and selected by the International Artistic Board.
Photographs nominated for FOKUS 2018 will be exhibited on October 12, at the Art Gallery,Fier, Albania.
FOKUS 2018 will award the most successful photos of the competition with: Main Prize is $ 1,000 and two other are non-monetary prizes.
Printing, framing, printing the catalog of FOKUS 2018 will be done by the organizers.
All participating photographs hold fully authors copyright.
Printed photographs for the exhibition will not be sent to authors.
Organizers retain the right to use photographs to promote FOKUS activities.

“FOKUS 2018” shpall KONKURS

“FOKUS” është konkurs dhe ekspozitë ndërkombetare vjetore e fotografisë artistike në Shqipëri dhe organizohet në qytetin e Fierit.
Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë, pa kufizim moshe.
Konkurohet maksimum me 3 fotografi. Nëse përzgjidhet, pranohet vetëm 1 fotografi.
Tema e konkursit është: “Duel me dritën”.
Fotografitë dërgohen në adresën: e-mail: focus@fokus-al.com
Fotografitë dërgohen edhe me: https://wetransfer.com në e-mail: focus@fokus-al.com
Rezolucioni i fotografive duhet të jetë i lartë, që të mund të bëhet printim cilësor në formatin 50x70cm.
Fotografitë duhet të dërgohen të shoqëruara në email me informata shtesë si: emëri dhe mbiemëri i autorit, titulli i fotografisë, adresa e plotë dhe numri i telefonit.
Fotografitë pjesëmarrëse nuk duhet të kenë qenë të ekspozuara më parë. Fotografitë e manipuluara me Photoshop do të refuzohen.
Afati i fundit i pranimit të punëve është 30 gusht 2018 ora: 24:00.

Vlerësimi dhe Çmimet

Fotografitë do të selektohen dhe vlerësohen nga bordi artistik.
Fotografitë e nominuara në konkursin “FOKUS 2018” do të ekspozohen më 12 tetor, në Galerinë e Artit në Fier, Shqipëri.
“FOKUS 2018” shpërblen fotografitë më të suksesshme të konkursit me:
Çmimin kryesor 1000$ dhe dy Çmimet e tjera jo monetare.
Printimi, paspartimi, katalogu i“FOKUS 2018” do të merren përsipër nga organizatorët.
Fotografitë pjesëmarrëse gëzojnë të drejta të plota autoriale. Fotografitë e ekspozitës nuk u dërgohen autorëve.
Organizatorët ruajnë të drejtën e përdorimit të fotografive për promovimin e aktiviteteve të FOKUS.